Μισθώσεις Ακινήτων

Διαχείριση Κτιρίων

Περισσότερα


ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΜΕΛΩΝ ΠΟΜΙΔΑ - INTERAMERICAN

Τώρα η ΠΟΜΙΔΑ σε συνεργασία με την INTERAMERICAN προσφέρει στα μέλη της ένα μοναδικό πρόγραμμα ομαδικής ασφάλισης των κτιρίων τους με ασυναγώνιστο κόστος, πληρέστατες καλύψεις & άμεση καταβολή της αποζημίωσης!
Υπολόγισε ασφάλιστρα για:Πληροφορίες:
Γρ. Ασφάλισης Κτιρίων ΠΟΜΙΔΑ, Σοφοκλέους 15 & Αιόλου, Αθήνα τηλ. 210-323040

Eγγραφή Ασφαλιζομ. Μελών από το διαδίκτυο Interamerican

MAIN PAGE

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 5 / 25-8-2009

04-09-2009 13:33:37 1. Δεν υπολογίζονται στον συντελεστή δόμησης του οικοπέδου εξώστες και
ημιυπαίθριοι χώροι συνολικής επιφάνειας έως 35% της επιφάνειας που
επιτρέπεται να δομηθεί συνολικά στο οικόπεδο, αντί του 40% που ίσχυε,
2. Η επιφάνεια των ημιυπαίθριων χώρων δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το 15%
του συντελεστή δόμησης του οικοπέδου, αντί του 20% που είχε καθοριστεί με
το άρθρο 9 του Ν. 2831/2000.
3. Οι ημιυπαίθριοι χώροι κατανέμονται αναλογικά ανά όροφο, περιορισμός που
δεν υφίστατο.
4. Το πλάτος του ημιυπαίθριου χώρου παραμένει τουλάχιστον 2,50 μ. ενώ το
βάθος ορίζεται μικρότερο ή ίσο του 1,80 μ., αντί του ελαχίστου 2,50 μ. που
ίσχυε.
5. Για τις τουριστικές εγκαταστάσεις οι ημιυπαίθριοι χώροι πρέπει να έχουν
πλάτος τουλάχιστον 2,50 μ. και βάθος μικρότερο ή ίσο με το πλάτος τους,
όπως ίσχυε. Στην περίπτωση αυτή δεν ισχύει ο περιορισμός της αναλογικής
κατανομής ανά όροφο.
6. Τα ανωτέρω ισχύουν και επί προσθήκης σε υφιστάμενο κτίριο.
Οι παραπάνω νέες ρυθμίσεις αρχίζουν να ισχύουν για τις οικοδομικές άδειες οι
αιτήσεις για την έκδοση των οποίων υποβάλονται από 22-7-2009. Κατά συνέπεια οι
άδειες των οποίων οι αιτήσεις έχουν υποβληθεί μέχρι και 21-7-2009, εκδίδονται
με τις προϊσχύουσες διατάξεις για τους ημιυπαίθριους χώρους.
1.2.- Με την παρ. 1 του άρθρου 41 προστίθεται μετά το εδάφιο (Αγ) της παρ. 1 του
άρθρου 7 του Ν. 1577/85 περί ΓΟΚ, εδάφιο (δ) σύμφωνα με το οποίο
προσμετρώνται στο συντελεστή δόμησης του οικοπέδου οι υπέργειοι κλειστοί
χώροι στάθμευσης επιβατικών αυτοκινήτων.
1.3.- Με την παρ. 2 του άρθρου 41 ορίζεται ότι προκειμένου ο υπόγειος χώρος να μην
προσμετράται στον συντελεστή δόμησης του οικοπέδου, η οροφή του υπογείου σε
κανένα σημείο από την οριστική στάθμη του πέριξ εδάφους δεν υπερβαίνει το 0,80 μ.
αντί του 1,50 μ., που ίσχυε με την παρ. 1Ββ του άρθρου 7 του Ν. 1577/85 (ΓΟΚ).
1.4.- Επίσης, με την παρ. 2 του άρθρου 41 τροποποιείται η παρ. 1Βη του άρθρου 7
του Ν. 1577/85 (ΓΟΚ) και καθορίζεται ότι «οι υπέργειοι στεγασμένοι ανοικτοί
χώροι στάθμευσης επιβατικών αυτοκινήτων που κατασκευάζονται στο ισόγειο του
κτιρίου ή στην πυλωτή» δεν προσμετρώνται στο συντελεστή δόμησης του
οικοπέδου.
1.5.- Με την παρ. 3 του άρθρου 41 ορίζεται ότι τα ανωτέρω ισχύουν και στις
περιπτώσεις προσθήκης σε υφιστάμενα κτίρια.
1.6.- Με την παρ. 4 του άρθρου 41 ορίζεται ότι οι νέες διατάξεις που αφορούν τους
χώρους στάθμευσης και την στάθμη της οροφής των υπογείων, εφαρμόζονται σε
κτίρια των οποίων οι αιτήσεις για έκδοση οικοδομικής άδειας κατατίθενται από 22-7-
2009. Κατά συνέπεια, οι άδειες, των οποίων οι αιτήσεις έχουν υποβληθεί μέχρι και
21-7-2009 εκδίδονται με τις προϊσχύουσες διατάξεις για τους χώρους αυτούς.
2.- Τακτοποίηση χώρων που έχουν αλλάξει χρήση.
2.1.- Με την παρ. 2 του άρθρου 40 του Ν.3775/2009 προβλέπεται ότι, ημιυπαίθριοι
χώροι βάσει οικοδομικής αδείας που έχει εκδοθεί ή αναθεωρηθεί μέχρι και 2-7-2009,
σε περίπτωση μετατροπής τους σε κλειστούς χώρους επιτρέπεται να διατηρήσουν τη
νέα χρήση τους, εφόσον αυτή δεν απαγορεύεται στην περιοχή του ακινήτου.
Επίσης, με το ίδιο άρθρο καθορίζονται οι προϋποθέσεις και η διαδικασία για την
τακτοποίησή τους.
2.2.- Με την παρ. 5 του άρθρου 41 προβλέπεται ότι, υπέργειοι και υπόγειοι κλειστοί
χώροι κτηρίου (όπως χώροι στάθμευσης, αποθήκες κ.λ.π.) βάσει οικοδομικής αδείας
που έχει εκδοθεί ή αναθεωρηθεί μέχρι και 2-7-2009, σε περίπτωση αλλαγής χρήσης
επιτρέπεται να διατηρήσουν τη νέα χρήση εφόσον αυτή δεν απαγορεύεται στην
περιοχή του ακινήτου.
Επίσης, καθορίζεται ότι για την διατήρηση της ανωτέρω χρήσης εφαρμόζονται οι
διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 40, πλην του ύψους του παραβόλου.
Σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις ο ιδιοκτήτης του χώρου πρέπει να υποβάλει
σχετικό φάκελο στην αρμόδια πολεοδομική υπηρεσία. Σε περίπτωση συνιδιοκτησίας
νομιμοποιείται στην υποβολή φακέλου για ολόκληρη την ιδιοκτησία οποιοσδήποτε εκ
των συνιδιοκτητών. Σε περίπτωση ύπαρξης ψιλής κυριότητας και επικαρπίας
νομιμοποιείται είτε ο ψιλός κύριος είτε ο επικαρπωτής. Ο φάκελος μπορεί να
υποβληθεί και από νομίμως εξουσιοδοτημένο από τους ανωτέρω πρόσωπο.