Μισθώσεις Ακινήτων

Διαχείριση Κτιρίων

Περισσότερα


ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΜΕΛΩΝ ΠΟΜΙΔΑ - INTERAMERICAN

Τώρα η ΠΟΜΙΔΑ σε συνεργασία με την INTERAMERICAN προσφέρει στα μέλη της ένα μοναδικό πρόγραμμα ομαδικής ασφάλισης των κτιρίων τους με ασυναγώνιστο κόστος, πληρέστατες καλύψεις & άμεση καταβολή της αποζημίωσης!
Υπολόγισε ασφάλιστρα για:Πληροφορίες:
Γρ. Ασφάλισης Κτιρίων ΠΟΜΙΔΑ, Σοφοκλέους 15 & Αιόλου, Αθήνα τηλ. 210-323040

Eγγραφή Ασφαλιζομ. Μελών από το διαδίκτυο Interamerican

Μισθώσεις Δημοσίου

Οι μισθώσεις του Δημοσίου διέπονται σήμερα από το νόμο 3130/2003, ο οποίος δημιουργεί σοβαρά προβλήματα στους ιδιοκτήτες ακινήτων που ενοικιάζουν ακίνητά τους στο Δημόσιο. Η Π.ΟΜ.ΙΔ.Α. και η Πανελλήνια Ένωση Εκμισθωτών Δημοσίου (Π.ΕΝ.Ε.Δ.) αντέδρασαν άμεσα πριν τη σχετική συζήτηση στη Βουλή αποστέλλοντας υπόμνημα με παρατηρήσεις στο Υπουργείο Οικονομικών, ενώ και κατά τη συζήτηση του σχετικού νομοσχεδίου κλιμάκιο της Οργάνωσής μας, βρέθηκε στη Βουλή και συζήτησε κατ' ιδίαν με αρκετούς Βουλευτές από όλα τα κόμματα. Η άποψη της Π.ΟΜ.ΙΔ.Α. όπως αποτυπώθηκε και στο σχετικό υπόμνημα είναι ότι ο νόμος αυτός περιέχει πλήθος διατάξεων, κύριο χαρακτηριστικό των οποίων είναι ο καταπιεστικός και καταπλεονεκτικός τρόπος λειτουργίας των μισθώσεων ακινήτων προς το Δημόσιο σε βάρος των μικροϊδιοκτητών-φυσικών προσώπων, τις οποίες εκείνοι θα πρέπει να έχουν υπόψη τους, οι κυριότερες από τις οποίες είναι οι εξής:

1. ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 15

...ορίζεται ότι: "Η αναγραφή στη σύμβαση μίσθωσης όρων που δεν περιλαμβάνονται στη διακήρυξη της δημοπρασίας κλπ. δεν συνεπάγεται καμιά δέσμευση ή υποχρέωση για το Δημόσιο. Αντίθετα η παράλειψη αναγραφής στη σύμβαση οποιουδήποτε από τους προαναφερομένους όρους δεν απαλλάσσει τον εκμισθωτή από την υποχρέωση τήρησης αυτών".

2. ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 18

...επιβάλλεται σε βάρος των ιδιοκτητών ακινήτων η επισκευή φθορών και βλαβών που οφείλονται στη συνήθη χρήση του μισθίου διαρκούσης της μισθώσεως (και όχι μόνο κατά τη λήξη της), απειλώντας τους με διακοπή καταβολής των μισθωμάτων επί όσο χρόνο δεν "συμμορφώνονται"! Η ανεξέλεγκτη εφαρμογή της διάταξης αυτής μπορεί να οδηγήσει σε οικονομική καταστροφή των ιδιοκτητών-φυσικών προσώπων που θα εκμισθώσουν στο δημόσιο ακίνητα χωρίς τη δυνατότητα να εκπέσουν τις επισκευές από το φορολογητέο εισόδημά τους, όπως μπορούν να κάνουν οι μεγάλες τεχνικές εταιρείες, γι' αυτό και πρέπει να αναδιατυπωθεί στην κατεύθυνση ότι η υποχρέωση του ιδιοκτήτη υφίσταται κατά το τέλος της σύμβασης και όχι καθ' όλη τη διάρκειά της.

3. ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 19

...το Δημόσιο μπορεί να καταγγέλλει τη μίσθωση και να αποχωρεί οποτεδήποτε από το μίσθιο, για οποιοδήποτε λόγο ή πρόφαση, με προειδοποίηση 30 ημερών και χωρίς καμιά αποζημίωση.

4. ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 22

...παρ. 3 επιτρέπεται στο Δημόσιο η μονομερής παράταση της μίσθωσης για τρία ακόμη έτη, έστω και αν ο σχετικός όρος δεν αναγράφεται στο μισθωτήριο. Η δυνατότητα αυτή πρέπει να περιοριστεί μόνο σε ένα εξάμηνο.

5. ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 23

...περί "θεμιτού μισθώματος" καθιερώνεται ιδιόρρυθμο ενοικιοστάσιο σε βάρος όσων ιδιοκτητών επιλέξουν να εκμισθώσουν το ακίνητό τους στο Δημόσιο, αφού το μίσθωμα θα καθορίζεται για πολλά χρόνια με ενοικιοστασιακή διαδικασία. Η διάταξη αυτή πρέπει να απαλειφθεί.