Μισθώσεις Ακινήτων

Διαχείριση Κτιρίων

Περισσότερα


ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΜΕΛΩΝ ΠΟΜΙΔΑ - INTERAMERICAN

Τώρα η ΠΟΜΙΔΑ σε συνεργασία με την INTERAMERICAN προσφέρει στα μέλη της ένα μοναδικό πρόγραμμα ομαδικής ασφάλισης των κτιρίων τους με ασυναγώνιστο κόστος, πληρέστατες καλύψεις & άμεση καταβολή της αποζημίωσης!
Υπολόγισε ασφάλιστρα για:Πληροφορίες:
Γρ. Ασφάλισης Κτιρίων ΠΟΜΙΔΑ, Σοφοκλέους 15 & Αιόλου, Αθήνα τηλ. 210-323040

Eγγραφή Ασφαλιζομ. Μελών από το διαδίκτυο Interamerican

MAIN PAGE

Ανακοίνωση Ανάρτησης Δασικού Χάρτη του συνόλου της Περιφερειακής Ενότητας Αχα:ί'ας και πρόσκλησης υποβολής αντιρρήσεων

06-02-2017 13:07:40 Από την Διεύθυνση Δασών ΑχαΙας, ανακοινώνεται ότι με την 19083/27-01-2017 (ΑΔΑ:
66ΥΟΟΡΙΦ-5ΔΤ) ταυτάριθμ:η απόφασή μας, αναρτήθηκε στον ειδικό διαδικτυακό τόπο
ανάρτησης δασικών χαρτών και υποβολής αντιρρήσεων της ιστοσελίδας της ΕΚΧΑ Α.Ε.
(J1ttps:ll\vvvvv.ktiη1anet.gt.;c:itizenWebApp!lηfof'1 _I>age.aspx), ο δασικός χάρτης του συνόλου της
Περιφερειακής Ενότητας Λχαϊαξ σύμφωνα με τις διατάξει; του άρθρου 14 του Ν. 3889/2010
(Φ.Ε.Κ. 182/Α'), όπως ισχύει.
Για τον αναρτημένο δασικό χάρτη μπορεί κάθε ενδιαφερόμενοξ να λαμβάνει γνώση στην
ανωτέρω ιστοσελίδα της ΕΚΧΑ Α.Ε., μέσω της οποίας, και μόνο, μπορούν να υποβάλλονται
αντιρρήσεις κατά του περιεχομένου αυτού. Η προθεσμία υποβολή; των αντιρρήσεων είναι
αποκλειστική και ξεκινά την 10-02-2017 ημέρα Παρασκευή και λήγει την 10-04-2017 ημέρα
Δευτέρα. Για τους KαΤOΙKoύντε~ ή διαμένοντες στην αλλοδαπή, η παραπάνω προθεσμία
παρεκτείνεται κατά είκοσι (20) ημέρες, δηλαδή λήγει την 02-05- 2017 ημέρα Τρίτη.
Οι αντιρρήσεις αφορούν αποκλειστικά και μόνον στην αμφισβήτηση του χαρακτήρα ή της
μορφής των εμφανιζόμενων στον δασικό χάρτη εκτάσεων.
Δικαίωμα υποβολής αντίρρησης έχουν φυσικά και νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού
δικαίου, το Ελληνικό Δημόσιο και οι οικείοι Ο.Τ.Α., εφόσον επικαλούνται εμπράγματα ή ενοχικά
δικαιώματα επί της αμφισβητούμενης δασικήξ, χορτολιβαδικής και βραχώδουξ ή πετρώδους
έκτασης.
Ειδικά, κατά της παράληψης να περιληφθεί στο δασικό χάρτη ορισμένη δασικού χαρακτήρα ή
χορτολιβαδική ή βραχώδης ή πετρώδη; έκταση, αντίρρηση μπορεί να υποβάλλει κάθε φυσικό ή
νομικό πρόσωπο ή Ο.Τ.Α. ή περιβαλλοντική οργάνωση 11 άλλα νομικά πρόσωπα μη
κερδοσκοπικού χαρακτήρα, στους σκοπούς των οποίων περιλαμβάνεται η προστασία του
φυσικού περιβάλλοντος της περιοχής.
Για την υποβολή των αντιρρήσεων καταβάλλεται υποχρεωτικά ειδικό τέλος ανάλογα με το
εμβαδόν που αφορά η αντίρρηση.
Γενικέξ πληροφορίες για το περιεχόμενο του αναρτημένου δασικού χάρτη και του τρόπου
υποβολής των αντιρρήσεων παρέχονται στα Σημεία Υποστήριξης της Ανάρτησης του Δασικού
Χάρτη (ΣΥΑΔΧ), που βρίσκονται:1. 10
Αγ.


ΣΥΑΔΧ με
Ανδρέου


έδρα
140


τα γραφεία της
Πάτρα, Τ.κ.


Διεύθυνσης
262 22,


Δασών
(40ς


ΑχαΙας,
Όροφος)

2
Τηλ. Επικοινωνίας: 2610310654 & 2610316839, Τηλεομοιοτυπία: 2610310639 Ε-
mail: dda@apd-deJJin.gov.gl"
2. 20 ΣΥ ΑΔΧ με έδρα τα γραφεία του Δασαρχείου Πατρών
Αγ. Ανδρέου 140 Πάτρα, Τ.κ. 262 22, (10ς, 20ς, 30ς & 60ς Όροφος)
Τηλ. Επικοινωνίας: 2610310666 & 2610311824, Τηλεομοιοτυπία: 2610317108 Ε-
mail: dasJJatras@alJd-depin.gov.gr
3. 30 ΣΥΑΔΧ με έδρα τα γραφεία του Δασαρχείου Αιγίου
Δεσποτοπούλων 25 Αίγιο, Τ.κ. 251 00
Τηλ. Επικοινωνίας: 2691023781 & 2691024464, Τηλεομοιοτυπία: 2691027648 Ε-
mail: dasaigio@alJd-depin.gov.grΣτριφτόμπολα
Τηλ. Επικοινωνίας:
4. 40


ΣΥΑΔΧ


με


έδρα τα γραφεία
1 Καλάβρυτα,
2692022227 & 2692085280,


του Δασαρχείου Καλαβρύτων
Τ.Κ. 250 ο]
Τηλεομοιοτυπία: 2692023820 Ε-mail: daskalav@4867.syz,efxis.gov.gl"
Ως ωράριο λειτουργίας των παραπάνω ΣΥΑΔΧ ορίζεται η 07:00 π.μ. έως 15:00 μ.μ. τις
εργάσιμες ημέρες, καθ' όλη τη διάρκεια της περιόδου υποβολής αντιρρήσεων.
Επιπλέον στην ιστοσελίδα της ΕΚΧΑ Α.Ε. και συγκεκριμένα στον σύνδεσμο
httΡs://ν\'",νw.Ι και υποβολής αντιρρήσεων όπου, πέραν των παραπάνω συνδέσμων, μπορεί να εισέρχεται κάθε
ενδιαφερόμενοξ για την καλύτερη εξυπηρέτησή του.
Επίσης, για λόγους ενημέρωσης ο αναρτημένοι; δασικός χάρτης βρίσκεται στις ιστοσελίδες του
Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου,
Δυτική; Ελλάδας & Ιονίου.
Ε.Γ .Γ.Α.Δ.Π.Δ.Ε.&Ι.
Ο Προϊστάμενος
της Διεύθυνσης Δασών Αχαιας
Γεώργιος Παναγιωτόπουλος

(πηγή: dasarxeio.com)