Ένωση Ιδιοκτητών Ακινήτων Ν. Αχαϊας
Μιαούλη 43-45, 26 222, Πάτρα
Τηλ: 2610 622800, Fax: 2610 622700
ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΠΟΜΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΥΤΟΝΟΜΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΩΝ,   Νοέμβριος 2017

Αρθρο 127 του νέου Ν. 4495/2017 (ΦΕΚ A166/3.11.2017):«Έλεγχος και προστασία του Δοµηµένου Περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις».

Από τον Πρόεδρο της ΠΟΜΙΔΑ Δικηγόρο κ. Στράτο Παραδιά και τον Ενεργειακό της Σύμβουλο Δρ. ΜΙΤ Απόστολο Ευθυμιάδη, Ηλεκτρολόγο Μηχανικό ΕΜΠ.  

Προκειμένου να ενημερώσει τους ενδιαφερόμενους ιδιοκτήτες και διαχειριστές πολυκατοικιών  για τις προυποθέσεις και τη διαδικασία αυτονόμησης ιδιοκτησιών από την κεντρική θέρμανση πολυκατοικιών, η ΠΟΜΙΔΑ επισημαίνει τα εξής:

Σύμφωνα με το πνεύμα της παραπάνω ρύθμισης, σκοπός της οποίας παραμένει η επίτευξη εξοικονόμησης ενέργειας, η απλή ανακοίνωση περί πρόθεσης αποσύνδεσης μιας ιδιοκτησίας από το κεντρικό σύστημα θέρμανσης της πολυκατοικίας, και η θετική ή αρνητική απόφαση της γενικής συνέλευσης των συνιδιοκτητών της πολυκατοικίας δεν αρκεί για να απαλλάξει τον ενδιαφερόμενο από τη συμμετοχή του στις κοινόχρηστες δαπάνες, αν δεν τηρηθούν και όλες οι υπόλοιπες προυποθέσεις που θέτει ο νόμος: Να υλοποιηθεί η πλήρης αποσύνδεση της ιδιοκτησίας από την κεντρική θέρμανση, η μόνωση των σωληνώσεων και η πλήρης εγκατάσταση και δυνατότητα λειτουργίας ενός νέου αυτόνομου συστήματος θέρμανσης της ιδιοκτησίας αυτής με το οποίο θα βελτιώνεται πράγματι η ενεργειακή αποδοτικότητα του κτιρίου σύμφωνα με τη παρ. 5 του άρθρου 2 του π.δ. 420/1987.

Αυτό θα πρέπει να διαπιστωθεί από το διαχειριστή του κτιρίου, ο οποίος, προς προάσπιση των συμφερόντων των υπολοίπων συνιδιοκτητών, προκειμένου να προχωρήσει στην απαλλαγή μιάς ιδιοκτησίας από τη συμμετοχή της στις δαπάνες κεντρικής θέρμανσης, έχει όχι απλώς έννομο συμφέρον, αλλά και υποχρέωση, να επαληθεύσει με κάθε κατάλληλο τρόπο, τόσο προληπτικά όσο και κατασταλτικά

α) την μελέτη ενεργειακής απόδοσης ή/και την παρεχόμενη τεκμηρίωση από πλευράς της αποσυνδεόμενης ιδιοκτησίας περί της βελτίωσης της ενεργειακής αποδοτικότητας του κτιρίου με την επέμβαση αυτή, και

β) την πραγματοποίηση της πλήρους αποσύνδεσης της ιδιοκτησίας από το κεντρικό σύστημα της πολυκατοικίας, της μόνωσης των διερχομένων κοινόχρηστων σωληνώσεων και της εγκατάστασης και λειτουργίας του νέου αυτόνομου και ενεργειακά αποδοτικότερου συστήματος θέρμανσης.

Τα ανωτέρω είναι απόλυτα αναγκαία προς αποφυγή προσχηματικών δηλώσεων συνιδιοκτητών προς το διαχειριστή περί δήθεν αποσύνδεσης οι οποίες μοναδικό σκοπό θα έχουν την απαλλαγή από τις σχετικές υποχρεώσεις προς τη διαχείριση του κτιρίου, χωρίς πραγματική πρόθεση αυτόνομης και δυνάμενης να λειτουργήσει -και μάλιστα με τρόπο ενεργειακά αποδοτικότερο- θέρμανσης.

Η άποψή μας είναι ότι πραγματική βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας και της εξοικονόμησης ενέργειας στις υπάρχουσες οικοδομές μπορεί να προέλθει κυρίως από την αλλαγή του καυσίμου των κεντρικών καυστήρων από πετρέλαιο σε φυσικό αέριο, ακόμη και με υποχρεωτικό χαρακτήρια για όσες οικοδομές έχουν την ευχέρεια σύνδεσης με το δίκτυο φυσικού αερίου, καθώς και με τον εκσυγχρονισμό των κεντρικών θερμάνσεων και όχι από την αυτονόμηση κάθε ιδιοκτησίας, η οποία θα έχει γενικότερες δραματικές συνέπειες για το επίπεδο διαβίωσης των κατοίκων της πολυκατοικίας, το περιβάλλον αλλά για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων, δεδομένου ότι ο λέβητας κεντρικής θερμάνσεως θα λειτουργεί πλέον με χαμηλότερα φορτία λόγω της αποχώρησης μερικών ιδιοκτησιών από αυτή, με αποτέλεσμα να υποβαθμίζεται έτσι ο βαθμός απόδοσης της εγκατάστασης.

Γι΄αυτό, κάθε συνιδιοκτήτης που ενδιαφέρεται να αυτονομήσει την ιδιοκτησία του από το κοινόχρηστο σύστημα θέρμανσης της πολυκατοικίας οφείλει σύμφωνα με το νόμο, να τηρήσει την εξής αυτονόητη διαδικασία:

 1. Να ζητήσει εγγράφως από το διαχειριστή της πολυκατοικίας τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης των συνιδιοκτητών του κτιρίου, με θέμα τη λήψη απόφασης για τη μόνιμη αποσύνδεση από το δίκτυο κεντρικής θέρμανσης του κτιρίου, της ιδιοκτησίας του (κύριας μεμονωμένης ιδιοκτησίας) στην οποία  προτίθεται να τοποθετήσει ανεξάρτητη μόνιμη εγκατάσταση θέρμανσης με χρήση φυσικού αερίου ή τηλεθέρμανσης ή γεωθερμίας ή αντλιών θερμότητας ή άλλου αυτόνομου συστήματος θέρμανσης. Σε πολυκατοικίες όπου δεν υπάρχει διαχειριστής ή αν ο διαχειριστής της πολυκατοικίας δεν συγκαλέσει εντός τριάντα (30) ημερών τη συνέλευση, ο ιδιοκτήτης συγκαλεί τη συνέλευση αναρτώντας πρόσκληση στην είσοδο του κτιρίου και καθορίζοντας τόπο συνεδρίασης εντός της πολυκατοικίας και ημερομηνία συνεδρίασης που πρέπει να απέχει τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία ανάρτησης της πρόσκλησης.
 2. Να τεκμηριώσει εγγράφως ότι η αλλαγή καυσίμου ή η ανεξάρτητη νέα μόνιμη εγκατάσταση θέρμανσης με διαφορετικό τρόπο και καύσιμο βελτιώνουν την ενεργειακή αποδοτικότητα του κτιρίου ή της αποσυνδεόμενης ιδιοκτησίας σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (Κ.Ε.Ν.Α.Κ.). Συγκεκριμένα ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να προσκομίσει και να καταθέσει στο διαχειριστή και τη Γενική Συνέλευση έγγραφη ενημέρωση για το ποιό αυτόνομο σύστημα θα εγκαταστήσει στην ιδιοκτησία του, με τα πλήρη τεχνικά χαρακτηριστικά του, ώστε να προκύπτει ότι το νέο σύστημα θα λειτουργεί ουσιωδώς αποδοτικότερα από ενεργειακή άποψη, ώστε πράγματι να βελτιώνει συνολικά την ενεργειακή αποδοτικότητα του κτιρίου, όπως ο νόμος ρητά απαιτεί. Το τελευταίο πρακτικά σημαίνει ότι ο ενδιαφερόμενος συνιδιοκτήτης δεν απαλλάσσεται από τις υποχρεώσεις του προς τη συνιδιοκτησία αν δεν πληρούνται οι δύο προυποθέσεις του νόμου: Η μετάβαση σε ΝΕΟ σύστημα ενεργειακά αποδοτικότερης θέρμανσης, και η ΠΛΗΡΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ και αδειοδότηση της εγκατάστασης του νέου συστήματος εφόσον αυτή απαιτείται, σε τρόπο που να είναι δυνατή η σύννομη λειτουργία του. Συνεπώς κατά την άποψή μας, ΔΕΝ πληροί τις προδιαγραφές του νέου νόμου η μετάβαση:
 • Από κεντρικό σύστημα πετρελαίου σε ατομικό σύστημα πετρελαίου.
 • Από κεντρικό σύστημα φυσικού αερίου σε ατομικό φυσικού αερίου, καθόσον η ατομική εγκατάσταση ουδέποτε μπορεί να θεωρηθεί ως αποδοτικότερη της κεντρικής-συλλογικής εγκατάστασης θέρμανσης ολόκληρου του κτιρίου, αφού όπως αναφέρεται ανωτέρω οδηγεί στην υποβάθμιση του βαθμού απόδοσης του λέβητα κεντρικής θερμάνσεως.
 • Από κεντρικό σύστημα πετρελαίου ή αερίου σε οποιοδήποτε άλλο ατομικό σύστημα πλην τηλεθέρμανσης, γεωθερμίας και των νέων υψηλής απόδοσης αντλιών θερμότητας, όπως κλιματιστικά κλασσικού τύπου ή και inverter κλπ.
 1. Nα λάβει από την αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης (Υ.ΔΟΜ) του οικείου Δήμου την κατ΄άρθρο 29 παρ. 2 εδ. λ) απαιτούμενη «Εγκριση εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας» για την  εγκατάσταση αυτόνομου συστήματος θέρμανσης, και σε περίπτωση εγκατάστασης συστήματος φυσικού αερίου, την έγκριση της οικείας Εταιρίας Αερίου.  
 2. Να αποσυνδέσει με δική του δαπάνη, ευθύνη και επιμέλεια και κατά τρόπο που να μη θίγει τη θέρμανση των ιδιοκτησιών των λοιπών συνιδιοκτητών, την ιδιοκτησία του από το σύστημα κεντρικής θέρμανσης του κτιρίου με μόνωση των σωλήνων της κεντρικής θέρμανσης που διέρχονται από την ιδιοκτησία του και να τη συνδέσει αυτόνομα με το δίκτυο φυσικού αερίου ή να εγκαταστήσει σε αυτήν αυτόνομο σύστημα θέρμανσης ως άνω.
 3. Να γνωστοποιήσει στους υπόλοιπους συνιδιοκτήτες της πολυκατοικίας πριν από την έναρξη της εγκατάστασης του αυτόνομου συστήματος θέρμανσης, την αποσύνδεσή του από το σύστημα κεντρικής θέρμανσης του κτιρίου, τον τρόπο όδευσης των σωληνώσεων της παροχής μέχρι την ιδιοκτησία του και το χρόνο έναρξης και την αναμενόμενη διάρκεια των εργασιών εγκατάστασης του νέου συστήματος. Για να μπορεί να αποδειχθεί, η γνωστοποίηση αυτή θα πρέπει να γίνει εγγράφως, τουλάχιστον με ανάρτηση σχετικής ανακοίνωσης στην είσοδο του κτιρίου και παράδοσής της προς το διαχειριστή του κτιρίου. 
 4. Να εγκαταστήσει τον απαιτούμενο εξοπλισμό σύμφωνα με τις προδιαγραφές ασφαλούς λειτουργίας των εγκαταστάσεων, όπως ορίζονται από τις κείμενες διατάξεις κατά περίπτωση, και να τον τοποθετήσει αποκλειστικά εντός της αυτονομούμενης οριζόντιας ιδιοκτησίας ή σε χώρο που ανήκει στην κυριότητα ή στην αποκλειστική χρήση του. Οι σωληνώσεις της παροχής μπορεί να διέρχονται από την πρόσοψη του κτιρίου ή άλλους κοινόχρηστους χώρους του, σύμφωνα όμως με τους όρους των κείμενων πολεοδομικών διατάξεων.
 5. Να εξακολουθήσει να συμμετέχει στις κοινές δαπάνες προληπτικής συντήρησής του και στις τυχόν έκτακτες σχετικές δαπάνες, όπως στη δαπάνη αλλαγής καυστήρα και λέβητα του κτιρίου, είτε λόγω ανάγκης  προσαρμογής τους στις μειωμένες απαιτήσεις λειτουργείας του συστήματος εξ αιτίας της αποσύνδεσης της ιδιοκτησίας του ως και τυχόν άλλων ιδιοκτησιών, είτε αργότερα λόγω παλαίωσής του.
 6. Αν έχει ήδη αποσυνδεθεί χωρίς τη σύμφωνη απόφαση της πλειοψηφίας της γενικής συνέλευσης των συνιδιοκτητών οφείλει αφενός να τηρήσει όλες τις παραπάνω προυποθέσεις και αφετέρου να εκπληρώσει όλες τις οικονομικές του υποχρεώσεις προς τη διαχείριση για τη θέρμανση του κτιρίου μέχρι και τον μήνα Οκτώβριο 2017.
 7. Αν έχει ήδη αποσυνδεθεί με την σύμφωνη απόφαση της πλειοψηφίας της γενικής συνέλευσης των συνιδιοκτητών, συνεχίζει να απαλλάσσεται  πλήρως από κάθε υποχρέωση.
 8. Ειδικά για την έγκριση εγκατάστασης νέας παροχής φυσικού αερίου, η σχετική διαδικασία έχει τα εξής στάδια: Πρώτα ο ενδιαφερόμενος υποβάλει αίτηση σύνδεσης και παροχής αερίου προς την Εταιρία Αερίου η οποία διαθέτει δίκτυο στην περιοχή του ακινήτου του. Στη συνέχεια ζητά από τον εγκαταστάτη της επιλογής του οικονομική προσφορά για το κόστος της εσωτερικής του εγκατάστασης και των απαιτουμένων συσκευών λειτουργείας. Ο μηχανικός του εγκαταστάτη εξετάζει την κατάσταση και τις ιδιομορφίες της υφιστάμενης εγκατάστασης και του ακινήτου και καταρτίζει τη σχετική μελέτη εσωτερικής εγκατάστασης και την υποβάλει για έγκριση στην Εταιρία Αερίου. Μετά την έγκριση της μελέτης και την εγκατάσταση του μετρητή από την Εταιρία Αερίου, ο εγκαταστάτης θα κατασκευάσει την εσωτερική εγκατάσταση από το μετρητή έως τα σημεία χρήσης και θα τοποθετήσει τις απαραίτητες συσκευές για τη χρήση του φυσικού αερίου. Μετά την ολοκλήρωση της εσωτερικής εγκατάστασης ο ενδιαφερόμενος θα ζητήσει από την Εταιρία Αερίου να πραγματοποιήσει τον τελικό έλεγχο της εγκατάστασης περί αντοχής και στεγανότητας των σωληνώσεων και εξαρτημάτων φυσικού αερίου, μετά από τον οποίο θα αρχίσει η οριστική παροχή φυσικού αερίου στην νέα εγκατάσταση._

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝΈνα από τα βασικότερα προβλήματα που απασχολεί πάγια τους ιδιοκτήτες κτιρίων και ιδιαίτερα τους διαχειριστές πολυκατοικιών, αλλά και ένα συλλογικό αγαθό που δυστυχώς χάθηκε στην εποχή της κρίσης, είναι η κεντρική θέρμανση των κτιρίων τους. Ο τρόπος που έχει επικρατήσει στη χώρα μας είναι η κεντρική θέρμανση των κτιρίων, και ιδίως των κατοικιών, με συστήματα καλοριφέρ.

Η ΙΣΤΟΡΙΑ

Κατά τις τελευταίες δεκαετίες είχαμε συχνή εναλλαγή του καυσίμου υλικού που χρησιμοποιείτο. Στην Αθήνα υπήρχε ήδη από το 19ο αιώνα το φωταέριο που παραγόταν στο Γκάζι,  με δίκτυο διανομής στο κέντρο της πόλης. Κατά τη δεκαετία του 80 το φωταέριο αντικαταστάθηκε από το αέριο από σχάση νάφθας, που παραγόταν στον Ασπρόπυργο. Ως υγρό καύσιμο για κεντρική θέρμανση είχε αρχικά χρησιμοποιηθεί το βαρύ μαζούτ, με τους αλησμόνητους "καπνοσυλλέκτες" του, που αντικαταστάθηκε αργότερα από ελαφρύτερο μαζούτ, το οποίο μετά απαγορεύτηκε και αντικαταστάθηκε από το πετρέλαιο θέρμανσης. Σήμερα όμως υπάρχει στην Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη, τη Λάρισα, το Βόλο και τα Τρίκαλα η επιλογή της θέρμανσης με φυσικό αέριο, που παρουσιάζει πολλά πλεονεκτήματα, ιδιαίτερα για τους διαχειριστές των πολυκατοικιών.

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

Κάθε φθινόπωρο, πριν από την έναρξη λειτουργίας της κεντρικής θέρμανσης, ο διαχειριστής πρέπει να καλέσει το συνεργείο για την τακτική συντήρηση του συστήματος κεντρικής θέρμανσης του κτιρίου. Ο τρόπος κατανομής των δαπανών θέρμανσης στις παλαιότερες πολυκατοικίες καθορίζεται από τον πίνακα κατανομής αναλογιών, πολλοί κανονισμοί προβλέπουν μειωμένη συμμετοχή σε ιδιοκτησίες που παραμένουν κλειστές και αχρησιμοποίητες, εφόσον τα σώματα έχουν κλειστές στρόφιγγες και έχει ενημερωθεί προκαταβολικά η διαχείριση γι΄αυτό. Στις νεώτερες πολυκατοικίες με σύστημα αυτονομίας ένα ποσοστό των δαπανών, περίπου το 20%,  κατανέμεται σε όλες τις ιδιοκτησίες, ενώ το μεγαλύτερο μέρος κατανέμεται στις ιδιοκτησίες βάσει των θερμίδων και των ωρών κατανάλωσης, χωρίς όμως να επιτυγχάνεται οικονομία. Πραγματική αυτόνομη χρέωση αλλά και οικονομία στην κατανάλωση εξασφαλίζουν μόνον τα νεώτερης τεχνολογίας συστήματα που καταγράφουν τις εκλυόμενες θερμίδες ανά θερμαντικό σώμα, τα οποία τώρα εφαρμόζονται και στη χώρα μας στα υπάρχοντα συστήματα κεντρικής θέρμανσης. 

Κατά την παραλαβή πετρελαίου θέρμανσης πρέπει ο διαχειριστής να είναι απαραίτητα παρών, για να ελέγξει την ακρίβεια της παραδιδόμενης ποσότητας, να γνωρίζει τις ακριβείς διαστάσεις της δεξαμενής του, έτσι ώστε να ξέρει σε πόσα λίτρα καυσίμου αντιστοιχεί το κάθε εκατοστό στη βέργα μέτρησης. Εφόσον η δεξαμενή σας είναι ορθογώνια παραλληλεπίπεδη, πρέπει να ξέρει πόσα λίτρα πετρελαίου αντιστοιχούν σε κάθε εκατοστό ύψους της δεξαμενής σας, αρκεί να κάνει την εξής πράξη: (Μήκος δεξαμενής σε εκατοστά) Χ (Πλάτος σε εκατοστά) δια 1.000.

Το πετρέλαιο θέρμανσης έχει χαρακτηριστικό κόκκινο χρώμα και διατίθεται μόνον κατά τη χειμερινή περίοδο (Νοέμβριο-Απρίλιο) με μειωμένο φόρο, αποκλειστικά για θέρμανση. Λόγω όμως της εκτεταμένης φοροδιαφυγής που προκαλείται από αυτό, από τη χειμερινή περίοδο 2007-2008 εφαρμόζεται το πρόγραμμα ΗΦΑΙΣΤΟΣ του Υπουργείου Οικονομικών, σύμφωνα με το οποίο διατίθεται σε τιμή ίδια με του πετρελαίου κίνησης, η διαφορά του φόρου όμως επιστρέφεται στους προμηθευτές. Με το νέο σύστημα ο καταναλωτής εξακολουθεί να πληρώνει την χαμηλή τιμή πετρελαίου, πρέπει όμως να γνωστοποιεί στον προμηθευτή τον κωδικό ηλεκτρονικής πληρωμής του λογαριασμού ΔΕΗ της κατοικίας ή των κοινοχρήστων, σε περίπτωση πολυκατοικίας.

ΕΠΙΔΟΜΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ. Για την είσπραξη του επιδόματος θέρμανσης οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση μέσω της ιστοσελίδας www.gsis.gr αναγράφοντας τα στοιχεία τους και συγκεκριμένα το ΑΦΜ τους, τον αριθμός παροχής της ΔΕΗ, τη διεύθυνση της κατοικίας και τα τετραγωνικά της κατοικίας. Με αυτά τα στοιχεία θα ενημερώνεται ο ενδιαφερόμενος αν δικαιούται επιδότηση πετρελαίου. Μόλις λάβει το πράσινο φως θα επανέρχεται στην ηλεκτρονική εφαρμογή και θα αναγράψει τα στοιχεία του τιμολογίου αγοράς από τον πρατηριούχο ή την εταιρεία διακίνησης πετρελαίου θέρμανσης ώστε να γίνει διασταύρωση με το σύστημα Ηφαιστος. Μόλις το υπουργείο ολοκληρώσει τη διασταύρωση τότε θα προχωρά άμεσα η επιστροφή της διαφοράς του φόρου με κατάθεση στον τραπεζικό λογαριασμό που έχει αναγράψει στην αίτηση. Το σύστημα προβλέπει και προκαταβολή του 25% στους δικαιούχους. Στην περίπτωση ιδιοκτήτη ή ενοικιαστή διαμερίσματος σε πολυκατοικία κατά την υποβολή της αρχικής αίτησης θα αναγραφεί και ο ΑΦΜ του διαχειριστή της πολυκατοικίας, καθώς ο αριθμός παροχής του κοινόχρηστου ρολογιού ρεύματος. Επίσης θα αναγράψει τα χιλιοστά του διαμερίσματος στο σύνολο της πολυκατοικίας. Για να μπορέσει κάποιος να λάβει την επιστροφή θα πρέπει να πληροί συνδυαστικά διάφορα κριτήρια όπως είναι το ετήσιο εισόδημα, η αντικειμενική αξία της συνολικής ακίνητης περιουσίας του (περιουσιακό κριτήριο), τα τετραγωνικά της κατοικίας για την οποία θα επιδοτηθεί και η γεωγραφική ζώνη που βρίσκεται το ακίνητό του.
 

ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ

Η ανεύρεση και αξιοποίηση τεραστίων κοιτασμάτων φυσικού αερίου σε πολλά μέρη του κόσμου (Σιβηρία, Αλγερία, Αγγλία κλπ.) και η κατασκευή εκτεταμένων δικτύων μεταφοράς του, σε συνδυασμό με το ότι η καύση του είναι "τέλεια", δηλαδή ουσιαστικά δεν διοχετεύει κατάλοιπα στο περιβάλλον, το κατέστησε αναμφισβήτητο κυρίαρχο καύσιμο σε πανευρωπαϊκή κλίμακα. Σήμερα στην Αττική αλλά και σε πολλά αστικά κέντρα στη χώρα μας, το δίκτυο διανομής φυσικού αερίου έρχεται πλέον καθημερινά μπροστά στην πόρτα όλο και περισσοτέρων οικοδομών. 

Έτσι, με την κατασκευή γραμμής σύνδεσης από το δρόμο μέχρι το λεβητοστάσιο της οικοδομής μας, και με την αντικατάσταση του καυστήρα πετρελαίου με καυστήρα φυσικού αερίου, λύνουμε ένα από τα σημαντικότερα λειτουργικά προβλήματα της μέσης νεοελληνικής (πολυ)κατοικίας, μειώνοντας την ταλαιπωρία του διαχειριστή, και εξασφαλίζοντας τη λειτουργία του καυστήρα χωρίς προβλήματα, βλάβες κλπ. και την εξόφληση του λογαριασμού φυσικού αερίου 1-2 μήνες μετά την κατανάλωσή του. Αν όμως θέλουμε να επιτύχουμε τη μέγιστη δυνατή οικονομία στην κατανάλωση με την καλύτερη θερμαντική απόδοση, τότε θα πρέπει να αντικαταστήσουμε και το λέβητα, και την καπνοδόχο του συστήματος, και να προσθέσουμε σ΄αυτό τους σύγχρονους αυτοματισμούς που απαιτούνται για την επίτευξη του στόχου αυτού.  

Στο σημείο αυτό πρέπει να επισημανθεί ότι στο ιστορικό κέντρο της Αθήνας η σύνδεση με το δίκτυο του φυσικού αερίου και η χρήση του για κεντρική θέρμανση στα κτίρια της περιοχής αυτής αποτελεί άμεση νομική υποχρέωση όλων των διαχειριστών κτιρίων. Επίσης με διατάξεις που ψηφίστηκαν πρόσφατα διευκολύνεται η διέλευση των σωληνώσεων του φυσικού αερίου από τους κοινόχρηστους χώρους των πολυκατοικιών. Απαραίτητη προϋπόθεση για την ασφαλή λειτουργία των εγκαταστάσεων κεντρικής θέρμανσης με φυσικό αέριο είναι η κατασκευή τους με όλους τους ισχύοντες όρους και προϋποθέσεις ασφαλείας.

 

Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΟΜΙΔΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΥΠΕΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΥΤΟΝΟΜΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΩΝ: ΝΑΙ ΣΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΚΤΙΡΙΑ! ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΑΥΘΑΙΡΕΣΙΑ!

Η ΠΟΜΙΔΑ είχε διατυπώσει σημαντικές προτάσεις προς το ΥΠΕΚΑ, με στόχο να επεκταθεί η χρήση φυσικού αερίου χωρίς όμως να επικρατήσει χάος στις πολυκατοικίες. Λόγω της χρησιμότητάς τους, τις παραθέτουμε αυτούσιες.

Προς τον Υπουργό ΠΕΚΑ κ. Γιάννη Μανιάτη

Ενταύθα, Αθήνα, 16.10.2014

ΘΕΜΑ: Η πρόταση της ΠΟΜΙΔΑ για τα μέτρα διευκόλυνσης της επέκτασης της χρήσης φυσικού αερίου κλπ. για τη θέρμανση των πολυϊδιόκτητων κτιρίων.

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ

‘Οπως άριστα γνωρίζετε, ο κοινός νομοθέτης υπήρξε πάντοτε ιδιαίτερα προσεκτικός στο να μην θίγει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που έχουν συμφωνηθεί μεταξύ των συνιδιοκτητών οριζοντίων ιδιοκτησιών πολυκατοικιών και επαγγελματικών κτιρίων της χώρας, και να σέβεται απόλυτα τους συμβολαιογραφικούς κανονισμούς και πίνακες κατανομής ποσοστών των κοινόχρηστων δαπανών, που έχουν  μεταγραφεί στα αρμόδια υποθηκοφυλακεία. 

Βεβαίως η μετά από δεκαετίες αλλαγή των οικονομικών και κοινωνικών συνθηκών επιβάλλει ανάλογη προσαρμογή στις σημερινές συνθήκες. Μέσα στη σημερινή δεινή οικονομική κρίση η οποία περιόρισε σημαντικά το ομαδικό κοινωνικό αγαθό της κεντρικής θέρμανσης, στα ίδια κτίρια καλούνται σήμερα να συμβιώσουν νοικοκυριά που τελούν υπό ανομοιογενείς οικονομικές συνθήκες. Σε ορισμένες μεγάλες πόλεις υπάρχει ήδη δίκτυο φυσικού αερίου σε σημαντικό αριθμό δρόμων, όμως ένα μεγάλο ποσοστό πολυόροφων κτιρίων δεν έχει συνδεθεί ακόμη με αυτό,  με αποτέλεσμα οι κάτοικοί τους να μην απολαμβάνουν τα σημαντικότατα πλεονεκτήματα της χρήσης του.  Οι επαγγελματίες του χώρου πιέζουν συνεχώς για παροχή της δυνατότητας ανεξέλεγκτης αυτονόμησης κάθε συνιδιοκτήτη, διαφημίζοντας την μάλιστα λες και έχει ήδη νομοθετηθεί, δημιουργώντας τεράστια σύγχυση στο κοινό με ευνόητα αποτελέσματα !  

Η Ομοσπονδία μας πιστεύει ότι ένα τόσο σοβαρό θέμα οφείλουμε να το προσεγγίσουμε τόσο θεσμικά όσο και κοινωνικά, αποτρέποντας κάθε αυθαιρεσία που θα συνιστά πραγματική αυτοδικία με ευνόητες συνέπειες για τις πολυκατοικιακές κοινωνίες. Η άποψή μας είναι ότι πρέπει πρώτα να ενημερωθούν οι γενικές συνελεύσεις των πολυκατοικιών για τα πλεονεκτήματα της χρήσης φυσικού αερίου, παρουσιάζοντας σ΄αυτές τη σημερινή δυνατότητα άμεσης και με χαμηλό κόστος σύνδεσης, και μόνο σε περίπτωση άρνησης ή αδυναμίας των μελών της να το αποφασίσουν, να γεννάται το δικαίωμα της ατομικής σύνδεσης κάθε ιδιοκτησίας, με μικρή συμμετοχή στη δαπάνη της κοινής θέρμανσης αν και όταν αυτή συνεχίσει να λειτουργεί, κάτι που επιβάλλεται από ουσιαστικούς αλλά και κοινωνικούς λόγους.

 Διαφορετικά, αν επιτρέψουμε άναρχα την αυτόβουλη ατομική θέρμανση με φυσικό αέριο των ισχυρότερων οικονομικά νοικοκυριών, αυτό θα αποτελέσει την απαρχή τεράστιας περαιτέρω υποβάθμισης της ζωής των υπολοίπων μέσα στο ίδιο κτίριο, την κακοποίηση των προσόψεων των οικοδομών, και τελικά τη μετατροπή των γενικών συνελεύσεων των πολυκατοικιών σε πυγμαχικά ριγκ, με χιλιάδες πολιτών να εμπλέκονται σε ατέρμονες και δαπανηρές δικαστικές διαδικασίες!  

Εν όψει της έναρξης της διαδικασίας επιδότησης του κόστους μετατροπής των καυστήρων κεντρικής θέρμανσης και διευκολύνσεων για τη σύνδεση εκ μέρους των εταιριών παροχής αερίου και με στόχο την επίτευξη ομαλής προώθησης της χρήσης φυσικού αερίου στα πολυϊδιόκτητα κτίρια της χώρας χωρίς αρνητικές παρενέργειες, και μετά από την πρόσφατη συνάντησή μας και τις κατευθυντήριες γραμμές στις οποίες καταλήξαμε, προτείνουμε την υιοθέτηση εκ μέρους του Υπουργείου σας νομοθετικής ρύθμισης απλής και κατανοητής από όλους, χωρίς να παραπέμπει σε ΚΥΑ και εγκυκλίους, που θα θέτει ως προϋπόθεση την προηγούμενη λήψη θετικής ή αρνητικής απόφασης της γενικής συνέλευσης του κάθε κτιρίου, με την εξής μορφή:

*Σε κάθε κτίριο μπροστά από το οποίο διέρχεται αγωγός φυσικού αερίου θα συγκληθεί από το διαχειριστή ή, σε περίπτωση άρνησης ή αδιαφορίας του από κάθε ενδιαφερόμενο συνιδιοκτήτη, έκτακτη γενική συνέλευση των ιδιοκτητών θερμαινόμενων ιδιοκτησιών του κτιρίου, με θέμα την αντικατάσταση του κεντρικού καυστήρα πετρελαίου με καυστήρα φυσικού αερίου. Στη συνέλευση αυτή θα λάβουν γνώση οι συνιδιοκτήτες αυτοί για τις υπάρχουσες επιδοτήσεις των εργασιών και διευκολύνσεις καθώς και για το συνολικό κόστος εκτέλεσης των εργασιών και θα αποφασίσουν με απόλυτη πλειοψηφία τους για τη σύνδεση ή μη του κτιρίου με το δίκτυο του φυσικού αερίου.

 *Αν η γενική συνέλευση αρνηθεί, ή δεν αποφασίσει  σε σύντομη προθεσμία, ή αν αποφασίσει αλλά δεν προχωρήσει σε άμεση υλοποίηση της σύνδεσης, τότε και μόνον ανοίγει ο δρόμος για όσους συνιδιοκτήτες επιθυμούν, να προχωρήσουν σε ανεξάρτητη σύνδεσή τους με το δίκτυο φυσικού αερίου, γνωστοποιώντας το στο διαχειριστή για να τους διευκολύνει κατά την εκτέλεση των σχετικών εργασιών.

*Αυτονόμηση μπορεί να προβλεφθεί και σε κτίρια που είναι ήδη συνδεδεμένα με το δίκτυο φυσικού αερίου, αν έχει διακοπεί η λειτουργία των κεντρικών εγκαταστάσεών τους, καθώς και στις υπόλοιπες πολυκατοικίες της χώρας αν πρόκειται να χρησιμοποιηθούν αντλίες θερμότητας αέρος – νερού που είναι ιδιαίτερα χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης.

*Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις αυτονόμησης, αν εξακολουθήσει να λειτουργεί η κεντρική θέρμανση του κτιρίου, είναι απόλυτα λογικό αλλά και επιβεβλημένο για λόγους έμπρακτης κοινωνικής αλληλεγγύης, οι αυτονομούμενες ιδιοκτησίες, οι οποίες θα επωφελούνται και αυτές από τη λειτουργία της, να συμμετέχουν κατά ένα μικρό μέρος στις κοινόχρηστες δαπάνες της κεντρικής θέρμανσης του κτιρίου, έως το πολύ 25% όπως περίπου ορίζουν οι περισσότεροι ισχύοντες κανονισμοί για τις αυτονομίες και τις κενές ιδιοκτησίες κλπ., ώστε η αποχώρησή τους να μην καθιστά αδύνατη ή απαγορευτική τη συνέχιση της λειτουργίας της, πράγμα που θα είχε δυσμενέστατες κοινωνικές συνέπειες για τους υπόλοιπους οικονομικά αδύναμους ενοίκους της πολυκατοικίας!

Κύριε Υπουργέ, με τη θέσπιση της παραπάνω διαδικασίας  διευκολύνεται σημαντικά η λήψη θετικής απόφασης για την αντικατάσταση και εκσυγχρονισμό ολόκληρου του συστήματος κεντρικής θέρμανσης αφού για την πλειοψηφία θα υπολογίζονται τα χιλιοστά μόνον όσων θερμαίνονται και όχι και των υπολοίπων, και έτσι οι γενικές συνελεύσεις θα κληθούν ως κυρίαρχο όργανο, να αποφασίσουν υπεύθυνα -και εν τέλει ελπίζουμε θετικά- για το σημαντικό αυτό θέμα, εν γνώσει των σοβαρών συνεπειών κάθε αδικαιολόγητα αρνητικής απόφασης, ώστε χιλιάδες κτίρια να θερμανθούν με τρόπο ποιοτικό αλλά και πολύ οικονομικότερο από την εγκατάσταση ανεξάρτητων καυστήρων.

Η ΠΟΜΙΔΑ δεν μπορεί ποτέ να συμφωνήσει σε οποιαδήποτε λύση που θα αγνοεί και δεν θα σέβεται τους ισχύοντες κανονισμούς των πολυκατοικιών και τους πίνακες κατανομής των βαρών μεταξύ των συνιδιοκτησιών των κτιρίων αυτών, θα ανοίγει το δρόμο σε αυθαίρετες συμπεριφορές που θα τους οδηγήσει σε ατέρμονες διενέξεις και δίκες μεταξύ τους, και γενικότερα θα υποσκάψει κι’ άλλο την αξία της πολύπαθης ιδιωτικής ακίνητης περιουσίας!

Υπενθυμίζουμε ότι με πρωτοβουλία του Υπουργού ΠΕΚΑ κ. Γιάννη Μανιάτη, εφαρμόζεται εφέτος πρόγραμμα επιδότησης της μετατροπής των καυστήρων πετρελαίου σε φυσικού αερίου, προϋπολογισμού 15 εκατ. ευρώ, από το οποίο προβλέπεται να ωφεληθούν 46.000 νοικοκυριά. Η επιδότηση καλύπτει το 60% του συνολικού κόστους της εσωτερικής εγκατάστασης φυσικού αερίου, με ανώτατο ποσό ανάλογα την κατηγορία εγκατεστημένης ισχύς του λέβητα που ξεκινά από 1000 ευρώ και φθάνει μέχρι 5.550 ευρώ. Στόχος είναι η μείωση του κόστους θέρμανσης, αλλά και η αντιμετώπιση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης.

Τέλος υπενθυμίζουμε ότι η ΠΟΜΙΔΑ συμφωνεί απόλυτα και ζητεί άμεσα την νομοθέτηση της πρότασης του Υπουργού ΠΕΚΑ κ. Γιάννη Μανιάτη προς τον Υπουργό Οικονομικών κ. Γκίκα Χαρδούβελη, για φορολογική απαλλαγή κατά 100% των ιδιοκτητών κατοικιών για τις δαπάνες ενεργειακής αναβάθμισης των κατοικιών τους έως 15.000 ευρώ, το κόστος της οποίας εισπραχθεί σχεδόν ολοκληρωτικά από το Δημόσιο από την έκδοση των σχετικών τιμολογίων και την είσπραξη του ΦΠΑ.

ΟΙ ΠΕΝΤΕ ΣΤΟΧΟΙ ΤΩΝ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΠΟΜΙΔΑ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΕΞΗΣ:

1. ΝΑ ΚΑΤΑΣΤΕΙ ΔΥΝΑΤΗ Η ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΠΟΛΥΟΡΟΦΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΜΕ ΔΙΚΤΥΟ,  ΜΕ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΜΕ Φ.Α.!

Εως σήμερα, για κάθε αλλαγή στον τρόπο θέρμανσης και στην κατανομή βαρών των συνιδιοκτητών οριζοντίων ιδιοκτησίων των πολυκατοικιών:

*Η ισχύουσα από το έτος νομοθεσία (ν. 3741/1929) απαιτεί παμψηφία των συνιδιοκτητών.

*Οι κανονισμοί των πολυκατοικιών που συντάσσονταν κατ΄εξουσιοδότηση του παραπάνω νόμου απαιτούν και αυτοί άλλοτε παμψηφία και άλλοτε αυξημένη ή τουλάχιστον την απόλυτη πλειοψηφία όλων των συνιδιοκτητών του οικοπέδου (δηλ. και των καταστημάτων, αποθηκών, πάρκιν κλπ. που δεν θερμαίνονται). 

* Η ισχύουσα διάταξη του π.δ.420/1987 απαιτεί την απόλυτη πλειοψηφία (501 χιλιοστά επί του οικοπέδου) για να αποφασιστεί η χρήση Φ.Α. είτε για την κεντρική θέρμανση, είτε για την αυτόνομη θέρμανση κάθε ενδιαφερόμενου συνιδιοκτήτη. Συνεπώς η πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης μπορεί σήμερα να προβάλει «βέτο» και στα δύο, δηλαδή να παρεμποδίσει κυριαρχικά τόσο τη σύνδεση του κεντρικού καυστήρα, όσο και την αυτονόμηση με Φ.Α. οποιουδήποτε ιδιοκτήτη! Οσοι αμφισβητούν την ορθότητα των προτάσεων της ΠΟΜΙΔΑ ας αντιληφθούν επί τέλους ότι η υιοθέτηση της πρότασής μας αίρει το απόλυτο αυτό εμπόδιο, αφού για πρώτη φορά ανοίγει την πόρτα στη χρήση του Φ.Α. ΣΕ ΟΛΑ τα πολυόροφα κτίρια των περιοχών με δίκτυο Φ.Α., είτε για την κεντρική θέρμανση όλου του κτιρίου, είτε για αυτόνομη θέρμανση κάθε ενδιαφερόμενου συνιδιοκτήτη, και μάλιστα ανάλογα με το τι θα αποφασίσει η γενική συνέλευση όχι όλων των ιδιοκτητών, αλλά μόνον των θερμαινομένων ιδιοκτησιών!

2. ΝΑ ΜΗΝ ΚΑΤΑΣΤΕΙ ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΗ Η ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥΣ ΣΥΝΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ. Η διατήρηση μικρής συμμετοχής των αυτονομουμένων στην περίπτωση συνέχισης της λειτουργίας της κεντρικής θέρμανσης επιβάλλεται όχι μόνον για λόγους ουσιαστικούς, αφού αυτοί θα επωφελούνται από την θέρμανση των εφαπτομένων ιδιοκτησιών τους, αλλά και για σημαντικούς λόγους κοινωνικής αλληλεγγύης προς τους οικονομικά ασθενέστερους συγκατοίκους τους. Αλλωστε, αφού ο λόγος που οδηγεί στην αυτονόμηση όσους συνιδιοκτήτες έχουν οικονομική ευχέρεια, είναι η διακοπή της λειτουργίας της κεντρικής θέρμανσης του όλου κτιρίου, τότε στην ουσία ουδεμία οικονομική υποχρέωση θα έχουν επί της μηδενικής αυτής δαπάνης!  

 3. ΝΑ ΚΑΤΑΣΤΕΙ ΔΥΝΑΤΗ Η ΑΥΤΟΝΟΜΗΣΗ ΣΕ Φ.Α. ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΟΠΟΥ ΕΧΕΙ ΔΙΑΚΟΠΕΙ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙΑ ΤΗΣ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΜΕ Φ.Α. και η συνέλευση των θερμαινόμενων ιδιοκτησιών είτε δεν αποφασίσει είτε αδιαφορήσει για την σύνδεση της κεντρικής θέρμανσης με το δίκτυο Φ.Α,.

4. ΝΑ ΚΑΤΑΣΤΕΙ ΔΥΝΑΤΗ Η ΑΥΤΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΥΠΟΛΟΙΠΗΣ ΧΩΡΑΣ (ΧΩΡΙΣ ΔΙΚΤΥΟ Φ.Α.) ΣΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΧΕΙ ΔΙΑΚΟΠΕΙ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΜΕ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ, αν οι ενδιαφερόμενοι για να θερμάνουν τα υπάρχοντα σώματα εγκαταστήσουν αντλίες θερμότητας αέρος-νερού. Η μέθοδος αυτή είναι η μόνη οικονομική και οικολογική που θα μπορούσε να αντικαταστήσει το πετρέλαιο για την καθολική θέρμανση κατοικιών. Μόνη η ύπαρξη τζακιών ή απλών κλιματιστικών ή άλλων υποδεέστερων μέσων θέρμανσης, δεν μπορεί ποτέ να θεωρηθεί ως ικανή αιτία του να αποστεί κανείς από τις υποχρεώσεις του έναντι του κανονισμού του κτιρίου και των συνιδιοκτητών του.  

5. ΕΠΙΠΛΕΟΝ Η ΠΟΜΙΔΑ ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ ΤΗ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΥΤΟΝΟΜΗΣΗΣ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΩΝ:

*Στα κτίρια στα οποία κατά την κατασκευή τους η νομοθεσία προέβλεπε την υποχρεωτική προεγκατάσταση σωληνώσεων φυσικού αερίου (π.δ.  420/87, όπως τροποποιήθηκε με  το ν.3175/2003) αλλά σήμερα η κεντρική θέρμανση λειτουργεί με πετρέλαιο, ή δεν λειτουργεί καθόλου.

*Στα κτίρια της περιοχής του ιστορικού κέντρου της Αθήνας όπου είναι από τότε υποχρεωτική η χρήση αποκλειστικά φυσικού αερίου για κεντρική θέρμανση (ΚΥΑ 4241/796/2000) αλλά σήμερα η κεντρική θέρμανση εξακολουθεί να λειτουργεί με πετρέλαιο, ή δεν λειτουργεί καθόλου.   

*Στα κτίρια στα οποία κατά την κατασκευή τους δεν εγκαταστάθηκε ποτέ σύστημα κεντρικής θέρμανσης (κυρίως στη Βόρειο Ελλάδα).

*Στους μη θερμαινόμενους χώρους κάθε κτιρίου που υπάγεται στη νομοθεσία της οριζοντίου ιδιοκτησίας. 

Επιμέλεια κειμένων - Κυριακή Αθανασιάδη, Πάτρα