Ένωση Ιδιοκτητών Ακινήτων Ν. Αχαϊας
Μιαούλη 43-45, 26 222, Πάτρα
Τηλ: 2610 622800, Fax: 2610 622700
Κτηματολόγιο: Σε λειτουργεία η νέα πλατφόρμα εγγραφής πράξεων

Τέθηκε σε λειτουργία η πλατφόρμα και δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ η απόφαση της Διοίκησης της Ελληνικό Κτηματολόγιο, με τίτλο: «Ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων από φυσικά και νομικά πρόσωπα για την εγγραφή πράξεων στα τηρούμενα κτηματολογικά βιβλία στα Κτηματολογικά Γραφεία και στα Υποκαταστήματα του Ν.Π.Δ.Δ. Ελληνικό Κτηματολόγιο – Τροποποίηση της υπ’ αρ. 61/16/10.04.2019 (Β’ 1390) απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. Ελληνικό Κτηματολόγιο», η οποία αναμένεται να επιλύσει τα άμεσα προβλήματα της λειτουργείας των κτηματολογικών γραφειων της χώρας.

Η νέα απόφαση αναφέρει ότι η ψηφιακή καταχώρησης πράξεων για εμπράγματες δικαιοπραξίες γίνεται με τις ακόλουθες διαδικασίες στα παρακάτω βήματα:

-Η ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων για την εγγραφή πράξεων, δύναται να διενεργείται, με τη χρήση διαδικτυακών υπηρεσιών που διαχειρίζεται ο Φορέας Ελληνικό Κτηματολόγιο, από κάθε φυσικό και νομικό πρόσωπο, που έχει έννομο συμφέρον και διαθέτει υποχρεωτικά ιδιότητα συμβαλλομένου στην προς εγ­γραφή πράξη, με ποινή απαράδεκτης υποβολής της αίτησης και απόρριψής της σε αντίθετη περίπτωση.

-Η εισαγωγή στη διαδικτυακή εφαρμογή ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων του προηγούμενου εδαφίου γίνεται με τη χρήση των κωδικών taxisnet, που δια­θέτει ο «Χρήστης Αιτών».

-Για την εκκίνηση της διαδι­κασίας ηλεκτρονικής υποβολής, ο «Χρήστης Αιτών» συμπληρώνει ηλεκτρονική φόρμα και συγκεκριμένα πεδία, που αφορούν στην εγγραπτέα πράξη και στο συμβολαιογραφικό έγγραφο που αυτή περιέχεται, τα επηρεαζόμενα ακίνητα κατά τον Κωδικό Αριθμό Εθνικού Κτηματολογίου (ΚΑΕΚ), αρμοδιότητας Κτηματολογικού Γραφείου ή Υποκαταστήματος, τον Κωδικό Ηλεκτρονικού Διαγράμματος (ΚΗΔ), όταν αναφέρεται στην εγγραπτέα πράξη για προσαρτώμενο σε αυτήν τοπογραφικό διάγραμμα ή για τυχόν διάγραμμα γεω­μετρικών μεταβολών, όταν η εγγραπτέα πράξη επιφέ­ρει γεωμετρική μεταβολή.

-Στη συνέχεια ο χρήστης δη­μιουργεί ψηφιακό φάκελο, όπου επισυνάπτει το σώμα του συμβολαιογραφικού εγγράφου στο οποίο περιέχεται η προς καταχώριση εγγραπτέα πράξη στην οποία ο ίδιος συμβάλλεται, την περίληψη, τα αποσπάσματα κτηματολογικών διαγραμμάτων ή το κτηματογραφικό διάγραμμα, όπου απαιτείται και τα προβλεπόμενα κατά την κείμενη νομοθεσία, λοιπά συνυποβαλλόμενα έγγραφα σε ψηφιακή μορφή.

-Κατά την ίδια διαδικασία μπορεί να συνυποβάλλεται και αίτημα για την έκδοση πιστοποιητικού καταχώρισης, με τη συμπλήρωση του σχετικού πεδίου στην ηλεκτρονική φόρμα.

-Μετά την ολοκλήρωση της δημιουργίας του ψηφιακού φακέ­λου, ο «Χρήστης Αιτών», τον αποστέλλει και λαμβάνει απαντητικό μήνυμα από το αρμόδιο Κτηματολογικό Γραφείο ή Υποκατάστημα, κατά περίπτωση, για τον αριθμό και ημερομηνία πρωτοκόλλου που η αίτηση έλαβε.

-Εάν προκληθεί τεχνικό σφάλμα κατά τη ροή της ηλεκτρονικής υποβολής, ο «Χρήστης Αιτών» ενη­μερώνεται αυτόματα από το σύστημα ότι δεν είναι αποδεκτή η ολοκλήρωση της διαδικασίας και πρέπει να την επιχειρήσει εκ νέου, εάν το επιθυμεί.

Συμβολαιογράφοι: απλοποίηση της διαδικασίας

-«Θεωρούμε ότι ειδικά με την απλοποίηση της ηλεκτρονικής εφαρμογής υποβολής προς καταχώριση εγγραπτέων πράξεων θα αποδειχθεί περίτρανα πως το πρόβλημα δημιουργήθηκε από το ίδιο το Κτηματολόγιο που επέμενε σε μία επιεικώς δύσχρηστη εφαρμογή ,μόνον και μόνον για την εξυπηρέτηση των δικών του αναγκών» σημειώνει σε ανακοίνωση του ο Σύλλογος Συμβολαιογράφων, με την οποία ενημερώνει για τα αποτελέσματα συναντήσεων, που πραγματοποίησε η  διοίκηση του Συλλόγου με τη νέα πολιτική ηγεσία του υπουργείου ψηφιακής Διακυβέρνησης και αναφέρει ακόμη ότι:

–«Ετέθη ήδη, σήμερα, στην παραγωγή απλοποιημένη μορφή της ηλεκτρονικής εφαρμογής υποβολής προς καταχώριση εγγραπτέων πράξεων από τους συμβολαιογράφους και τους δικηγόρους και παράλληλα επεκτάθηκε η χρήση της και στους συμβαλλόμενους πολίτες».

Τα αποτελέσματα συνάντησης συμβολαιογράφων με  το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης

Παρουσιάζο0ντας αναλυτικά τα αποτελέσματα των συναντήσεων με το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης για το Κτηματολόγιο στην ανακοίνωση του Συλλόγου Συμβολαιογράφων (ΣΕΣΣΕ), που υπογράφει ο πρόεδρος του Συλλόγου Γιώργος Ρούσκας αναφέρονται τα ακόλουθα:

-«Στις 10.07.2023 έλαβε χώρα συνάντηση αντιπροσωπείας της ΣΕΣΣΕ με τον Υφυπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης και αρμόδιο για το Ελληνικό Κτηματολόγιο κ. Κωνσταντίνο Κυρανάκη, με τη συμμετοχή και της νέας Γενικής Διευθύντριας του Ελληνικού Κτηματολογίου κας Ολυμπίας Μαρκέλλου, με αντικείμενο το Ελληνικό Κτηματολόγιο και συγκεκριμένα:

-την θέσπιση ενιαίων κανόνων νομικού ελέγχου σε όλα τα Κτηματολογικά Γραφεία της Χώρας και την έκδοση σχετικής εγκυκλίου από τον Φορέα ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ προς τους Προϊσταμένους των Κτηματολογικών Γραφείων για την εφαρμογή της παρ.1 του άρθρου 16 Ν.2664/1998 μετά την τροποποίησή του με το άρθρο 66 Ν.4903/2022 (Α 46).

-τον περιορισμό του ελέγχου νομιμότητας μόνον στις προβλεπόμενες ρητά στο νόμο επί ποινή ακυρότητας της πράξης περιπτώσεις ή απαγόρευσης καταχώρησης, όπως επιβάλλεται μετά την τροποποίηση της παρ.1 του άρθρου 16 Ν.2664/1998 με το άρθρο 66 Ν.4903/2022.

– την απλούστευση της διαδικασίας διόρθωσης προδήλων σφαλμάτων προκειμένου να μην κωλύεται η καταχώρηση των εγγραπτέων πράξεων.

-την απλοποίηση της ηλεκτρονικής διαδικασίας καταχώρησης εγγραπτέων πράξεων και την δημιουργία φιλικού προς τους συμβολαιογράφους περιβάλλοντος εκπαίδευσης προκειμένου να είναι εύκολη, ασφαλής και γρήγορη η πρόσβαση και ολοκλήρωση της διαδικασίας της ηλεκτρονικής καταχώρησης.

Παράλληλα, στις 17.07.2023,πραγματοποιήθηκε συνάντηση του κ. Υφυπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης και αρμοδίου για το Ελληνικό Κτηματολόγιο κ. Κωνσταντίνου Κυρανάκη με τον Πρόεδρο της Ολομέλειας των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος κ. Δημήτριο Βερβεσό, τον Πρόεδρο της ΣΕΣΣΕ κ. Γεώργιο Ρούσκα και την συμμετοχή του μέλους του ΔΣ του ΔΣΑ και νομικού συμβούλου του κ. Υφυπουργού κ. Ζώη Σταυρόπουλου με αντικείμενο τα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί και βιώνουμε όλοι μας καθημερινά με το Κτηματολόγιο.

Ο κ. Υφυπουργός και η κα Γενική Διευθύντρια του Ελληνικού Κτηματολογίου αφού έλαβαν υπόψη τις σκέψεις μας και τις προτάσεις μας ανέλαβαν τις κάτωθι δράσεις:

Ετέθη ήδη, σήμερα, στην παραγωγή απλοποιημένη μορφή της ηλεκτρονικής εφαρμογής υποβολής προς καταχώριση εγγραπτέων πράξεων από τους συμβολαιογράφους και τους δικηγόρους και παράλληλα επεκτάθηκε η χρήση της και στους συμβαλλόμενους πολίτες.

Δημιουργείται help desk από τον Φορέα «ΝΠΔΔ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ» αποκλειστικά για συμβολαιογράφους και θα ακολουθήσει εκτενής εκπαίδευση από το Σύλλογο προς όλα τα μέλη.

-Ο νομικός έλεγχος που ασκείται επί των υποβαλλομένων πράξεων θα συγκεκριμενοποιηθεί περαιτέρω και θα περιοριστεί σε συγκεκριμένα και εκ προοιμίου γνωστά σε όλους πεδία σύμφωνα με την οριοθέτησή του δυνάμει της παρ.1 του άρθρου 16 Ν.2664/1998 μετά την τροποποίησή του με το άρθρο 66 Ν.4903/2022 (Α 46). Οι δε κανόνες νομικού ελέγχου θα τυγχάνουν ενιαίας εφαρμογής σε όλη τη Χώρα.

-​Όσον αφορά στο συνεχώς διογκούμενο πρόβλημα των προδήλων σφαλμάτων θα υπάρξει νομοθετική ρύθμιση για την ένταξη στην αυτεπάγγελτη από το Κτηματολογικό Γραφείο διόρθωση όσο το δυνατόν περισσότερων κατηγοριών ιδίως της έλλειψης του τόμου και αριθμού μεταγραφής ή της προδήλως εσφαλμένης παράφρασης του ονόματος συμβολαιογράφου ή συμβαλλόμενου.

-Θεωρούμε ότι ειδικά με την απλοποίηση της ηλεκτρονικής εφαρμογής υποβολής προς καταχώριση εγγραπτέων πράξεων θα αποδειχθεί περίτρανα πως το πρόβλημα δημιουργήθηκε από το ίδιο το Κτηματολόγιο που επέμενε σε μία επιεικώς δύσχρηστη εφαρμογή ,μόνον και μόνον για την εξυπηρέτηση των δικών του αναγκών.

-Σε κάθε περίπτωση, χαιρετίζουμε τις πρωτοβουλίες του νέου Υφυπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης κ. Κωνσταντίνου Κυρανάκη και της νέας Γενικής Διευθύντριας του Ελληνικού Κτηματολογίου κας. Ολυμπίας Μαρκέλλου, όσον αφορά στην υλοποίηση πάγιων αιτημάτων της Ελληνικής Συμβολαιογραφίας και αναμένουμε να δούμε στην πράξη την ομαλή και άμεση υλοποίησή τους. Επισημαίνουμε δε για μια ακόμα φορά ότι εκείνοι, οι οποίοι διαχειρίζονται για μια εικοσαετία τη θέματα της λειτουργίας του Ελληνικού Κτηματολογίου, επιτέλους οφείλουν να συμπράξουν στις λύσεις των προβλημάτων που αντιμετωπίζουμε σήμερα και να μην τα διαιωνίζουν».

Ολόκληρη η απόφαση του ΔΣ της Ελληνικό Κτηματολόγιο

Ολόκληρη η απόφαση του ΔΣ της Ελληνικό Κτηματολόγιο, με τίτλο: «Ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων από φυσικά και νομικά πρόσωπα για την εγγραφή πράξεων στα τηρούμενα κτηματολογικά βιβλία στα Κτηματολογικά Γραφεία και στα Υποκαταστήματα του Ν.Π.Δ.Δ. Ελληνικό Κτηματολόγιο – Τροποποίηση της υπ’ αρ. 61/16/10.04.2019 (Β’ 1390) απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. Ελληνικό Κτηματολόγιο», την οποία υπογράφει ο πρόεδρος της Ελληνικό Κτηματολόγιο Δημήτρης Σταθάκης, όπως δημοσιεύεται στο ΦΕΚ, (Τεύχος Β΄ Αρ. Φύλλου 4539, της 17ης  Ιουλίου 2023) έχει ως εξής:

-«ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

Έχοντας υπόψη:

1.Τις διατάξεις του ν. 2664/1998 και ειδικότερα του δεύτερου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 14, όπως τρο­ποποιήθηκε με την παρ. 9 του άρθρου 2 του ν. 4164/2013 (Α’ 156) και αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρ­θρου 79 του ν. 4685/2020.

2.Τις διατάξεις του άρθρου 40 του ν. 4512/2018 (Α’ 5) και ειδικότερα της περ. α) της παρ. 9.

3.Την υπ’ αρ. 61/16/10.04.2019 απόφαση του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. Ελληνικό Κτηματολόγιο: «Καθορισμός του τρό­που υποβολής και του περιεχομένου των αιτήσεων για την εγγραφή πράξεων και τη χορήγηση αντιγράφων και πιστοποιητικών από τα τηρούμενα βιβλία στα Κτημα­τολογικά Γραφεία και στα Υποκαταστήματα του Φορέα ”Ελληνικό Κτηματολόγιο” – Ηλεκτρονική τήρηση βιβλίων του συστήματος Μεταγραφών και Υποθηκών – Ψηφιακή εγγραφή αιτήσεων – Ρύθμιση ζητημάτων για την τήρη­ση έντυπων βιβλίων του συστήματος Μεταγραφών και Υποθηκών» (Β’ 1390).

4.Την υπ’ αρ. 101/16/28.05.2020 απόφαση του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. Ελληνικό Κτηματολόγιο «Ηλεκτρονική υποβο­λή αιτήσεων για την εγγραφή πράξεων στα τηρούμενα κτηματολογικά βιβλία στα Κτηματολογικά Γραφεία και στα Υποκαταστήματα του νπδδ Ελληνικό Κτηματολόγιο – Τροποποίηση της υπ’ αρ. 61/16/10.04.2019 απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. Ελληνικό Κτηματολόγιο (Β’ 1390)» (Β’ 2681).

5.Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας από­φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, ούτε σε βάρος του προϋπολογισμού του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επω­νυμία Ελληνικό Κτηματολόγιο, αποφασίζει:

Άρθρο 1

Στο τέλος του «Άρθρου 1 Α» της υπ’αρ. 61/16/10.04.2019 (Β’ 1390) απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. Ελληνικό Κτημα­τολόγιο, όπως προστέθηκε με το Άρθρο 1 της υπ’ αρ. 101/ 16/28.05.2020 (Β’ 2681) ίδιας απόφασης, προστίθεται παρ. 14 ως εξής:

«14. Η ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων για την εγγραφή πράξεων σύμφωνα με τα άρθρα 12 και 14 παρ. 1 του ν. 2664/1998 που περιέχονται σε συμβο­λαιογραφικά έγγραφα, καθώς και των συνυποβαλλομένων με αυτές εγγράφων, όπως αυτά ορίζονται στον ίδιο νόμο και στην κείμενη νομοθεσία, δύναται να διενεργείται, με τη χρήση διαδικτυακών υπηρεσιών που διαχειρίζεται ο Φορέας Ελληνικό Κτηματολόγιο, από κάθε φυσικό και νομικό πρόσωπο (στο εξής: «Χρή­στης Αιτών»), που έχει έννομο συμφέρον και διαθέτει υποχρεωτικά ιδιότητα συμβαλλομένου στην προς εγ­γραφή πράξη, με ποινή απαράδεκτης υποβολής της αίτησης και απόρριψής της σε αντίθετη περίπτωση. Η εισαγωγή στη διαδικτυακή εφαρμογή ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων του προηγούμενου εδαφίου γίνεται με τη χρήση των κωδικών taxisnet που δια­θέτει ο «Χρήστης Αιτών». Για την εκκίνηση της διαδι­κασίας ηλεκτρονικής υποβολής, ο «Χρήστης Αιτών» συμπληρώνει ηλεκτρονική φόρμα και συγκεκριμένα πεδία που αφορούν στην εγγραπτέα πράξη και στο συμβολαιογραφικό έγγραφο που αυτή περιέχεται, τα επηρεαζόμενα ακίνητα κατά τον Κωδικό Αριθμό Εθνικού Κτηματολογίου (ΚΑΕΚ), αρμοδιότητας Κτηματολογικού Γραφείου ή Υποκαταστήματος, τον Κωδικό Ηλεκτρονικού Διαγράμματος (ΚΗΔ), όταν αναφέρεται στην εγγραπτέα πράξη για προσαρτώμενο σε αυτήν τοπογραφικό διάγραμμα ή για τυχόν διάγραμμα γεω­μετρικών μεταβολών, όταν η εγγραπτέα πράξη επιφέ­ρει γεωμετρική μεταβολή. Στη συνέχεια ο χρήστης δη­μιουργεί ψηφιακό φάκελο, όπου επισυνάπτει το σώμα του συμβολαιογραφικού εγγράφου στο οποίο περιέχεται η προς καταχώριση εγγραπτέα πράξη στην οποία ο ίδιος συμβάλλεται, την περίληψη, τα αποσπάσματα κτηματολογικών διαγραμμάτων ή το κτηματογραφικό διάγραμμα, όπου απαιτείται και τα προβλεπόμενα κατά την κείμενη νομοθεσία, λοιπά συνυποβαλλόμενα έγγραφα σε ψηφιακή μορφή. Κατά την ίδια διαδικασία μπορεί να συνυποβάλλεται και αίτημα για την έκδοση πιστοποιητικού καταχώρισης, με τη συμπλήρωση του σχετικού πεδίου στην ηλεκτρονική φόρμα. Μετά την ολοκλήρωση της δημιουργίας του ψηφιακού φακέ­λου, ο «Χρήστης Αιτών», τον αποστέλλει και λαμβάνει απαντητικό μήνυμα από το αρμόδιο Κτηματολογικό Γραφείο ή Υποκατάστημα, κατά περίπτωση, για τον αριθμό και ημερομηνία πρωτοκόλλου που η αίτηση έλαβε. Εάν προκληθεί τεχνικό σφάλμα κατά τη ροή της ηλεκτρονικής υποβολής, ο «Χρήστης Αιτών» ενη­μερώνεται αυτόματα από το σύστημα ότι δεν είναι αποδεκτή η ολοκλήρωση της διαδικασίας και πρέπει να την επιχειρήσει εκ νέου, εάν το επιθυμεί.

Κατά τα λοιπά ισχύουν όσα ειδικότερα ορίζονται στις παρ. 7, 8, 9, 10 και 11 του ίδιου άρθρου.».

Κατά τα λοιπά εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις της υπ’ αρ. 61/16/10.04.2019 απόφασης του Δ.Σ. του Φορέα Ελληνικό Κτηματολόγιο.

Άρθρο 2

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη Δευ­τέρα 17η Ιουλίου 2023.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 13 Ιουλίου 2023

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ»

Από το www.ecopress.gr 

Επιμέλεια κειμένων - Κυριακή Αθανασιάδη, Πάτρα