Ένωση Ιδιοκτητών Ακινήτων Ν. Αχαϊας
Μιαούλη 43-45, 26 222, Πάτρα
Τηλ: 2610 622800, Fax: 2610 622700
ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ: Οι προθεσμίες και οι κυρώσεις

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ: Εληξε στις 21.6 χωρίς μέχρι στιγμής την παράταση που ζήτησε η ΠΟΜΙΔΑ (έως 20.7), η προθεσμία κατάθεσης της Έκθεση Αξιολόγησης, Τεχνικής Έκθεσης και Υπεύθυνης Δήλωσης Συμμόρφωσης ιδιοκτήτη, ενώ δεν έχει ανοίξει ακόμη η προβλεπόμενη πλατφόρμα.

Υπενθυμίζουμε ότι εφέτος εφαρμόζονται μόνο τα ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΑ μέτρα πυροπροστασίας, δηλαδή στην ουσία καθαρισμός και απομάκρυνση ευφλέκτων υλικών κλπ. Οι λοιπές υποχρεώσεις θα πρέπει να εφαρμοστούν μέχρι την αντιπυρική περίοδο του 2025.

Οι κυρώσεις

Σε περίπτωση μη τήρησης των απαιτήσεων του κανονισμού, επιβάλλονται διοικητικές και ποινικές κυρώσεις στους ιδιοκτήτες των ακινήτων και συγκεκριμένα:

  • Σε περίπτωση μη υποβολής του εντύπου αξιολόγησης της επικινδυνότητας του ακινήτου και της τεχνικής έκθεσης απαιτούμενων μέτρων και λοιπών στοιχείων από τεχνικό επιστήμονα, επιβάλλεται πρόστιμο ανάλογο με την επιφάνεια του ακινήτου και την κατηγορία επικινδυνότητας του. Για ακίνητα χαμηλής επικινδυνότητας επιβάλλεται πρόστιμο 0,10 ευρώ ανά τ.μ. επιφάνειας του ακινήτου. Για ακίνητα μεσαίας επικινδυνότητας επιβάλλεται πρόστιμο 0,20 ευρώ ανά τ.μ. Για ακίνητα υψηλής επικινδυνότητας επιβάλλεται πρόστιμο 0,30 ευρώ ανά τ.μ. και για ακίνητα ιδιαίτερα υψηλής επικινδυνότητας επιβάλλεται πρόστιμο 0,50 ευρώ ανά τ.μ. Το πρόστιμο δεν μπορεί, πάντως, να είναι μικρότερο των 250 ευρώ.
  • Πριν την επιβολή του προστίμου, προηγείται σύσταση στον ιδιοκτήτη του ακινήτου να προβεί εντός του πρώτου μήνα σε υποβολή του εντύπου αξιολόγησης και της τεχνικής έκθεσης και εντός δύο μηνών, στην υλοποίηση των προβλεπόμενων μέτρων πυροπροστασίας. Μετά το πέρας της δίμηνης προθεσμίας συμμόρφωσης και εφόσον διαπιστωθεί ότι ο ιδιοκτήτης έχει συμμορφωθεί πλήρως, επιβάλλεται σε αυτόν μόνο το ελάχιστο διοικητικό πρόστιμο των 250 ευρώ. Εφόσον διαπιστωθεί ότι έχει συνταχθεί το έντυπο αξιολόγησης και η τεχνική έκθεση του τεχνικού επιστήμονα, καθώς και η δήλωση εφαρμογής των προβλεπόμενων μέτρων, ενώ δεν έχουν εφαρμοστεί τα προβλεπόμενα μέτρα, το πρόστιμο μειώνεται στο μισό. Αν διαπιστωθεί ότι δεν έχει γίνει καμία ενέργεια συμμόρφωσης στις απαιτήσεις του Κανονισμού, επιβάλλεται στον ιδιοκτήτη το σύνολο του προστίμου.
  • Σε περίπτωση που κατά την αυτοψία της επιτροπής διαπιστωθούν λάθη στη σύνταξη του εντύπου αξιολόγησης της επικινδυνότητας του ακινήτου ή στην επιλογή των μέτρων πυροπροστασίας της τεχνικής έκθεσης, γίνεται σύσταση στον ιδιοκτήτη για τη διόρθωσή τους εντός προθεσμίας δύο μηνών, και σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, επιβάλλεται πρόστιμο 250 ευρώ. Το ίδιο πρόστιμο επιβάλλεται και σε περίπτωση μη εφαρμογής μεμονωμένων μέτρων πυροπροστασίας, εφόσον μετά τη σύσταση της επιτροπής δεν γίνει συμμόρφωση εντός χρονικής προθεσμίας δύο μηνών. Αν ωστόσο διαπιστωθεί ότι δεν έχουν εφαρμοστεί τα προβλεπόμενα στην τεχνική έκθεση μέτρα πυροπροστασίας, επιβάλλονται για κάθε ενότητα μέτρων (προληπτικά, παθητικά, ενεργητικά) πρόστιμο ύψους 500 ευρώ.

  • Η μη υποβολή της ετήσιας δήλωσης ιδιοκτήτη για την εφαρμογή των προβλεπόμενων στην τεχνική έκθεση μέτρων πυροπροστασίας, στην περίπτωση που έχουν εφαρμοστεί όμως το σύνολο των μέτρων πυροπροστασίας θεωρείται παράλειψη για την οποία επιβάλλεται πρόστιμο 100 ευρώ.

 

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ ΟΙΚΟΠΕΔΑ: Η προθεσμία υποβολής της δήλωσης καθαρισμού στην σχετική  πλατφόρμα λήγει στις 30 Ιουνίου 2024.

Μπορούμε σήμερα να διακρίνουμε 4 περιπτώσεις ιδιοκτητών οικοπέδων:

1. Αυτούς που ΕΧΟΥΝ ΚΑΘΑΡΙΣΕΙ το οικόπεδό τους και δεν έχουν αντιληφθεί ότι έχουν την υποχρέωση να το δηλώσουν στην πλατφόρμα ή αντιμετωπίζουν προβλήματα στην δήλωση (π.χ. κάθετες ιδιοκτησίες, ηλικιωμένοι κλπ.). Σε περίπτωση ελέγχου απειλούνται με διοικητικό πρόστιμο 1.000 ευρώ.

2. Αυτούς που ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΚΑΘΑΡΙΣΕΙ το οικόπεδό τους και είναι σε αναζήτηση ή αναμονή εργολάβου να το καθαρίσει. Αυτοί σε περίπτωση ελέγχου απειλούνται με (α) διοικητικό πρόστιμο 1.000 ευρώ για τη μη δήλωση της εκπλήρωσης της υποχρέωσης και (β) διοικητικό πρόστιμο 500 ευρώ το στρέμμα για τον μη καθαρισμό και (γ) καταλογισμό δαπάνης αυτεπάγγελτου καθαρισμού σύμφωνα με την πολιτική του οικείου δήμου.

3. Αυτούς που ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΚΑΘΑΡΙΣΕΙ το οικόπεδό τους και το έχουν δηλώσει ψευδώς στην πλατφόρμα. Σε περίπτωση ελέγχου απειλούνται με άσκηση ποινικής δίωξης με επαπειλούμενη ποινή φυλάκισης τουλάχιστον δυο (2) ετών και χρηματική ποινή 12.600 έως 54.000 ευρώ.

4. Αυτούς που ΕΧΟΥΝ ΚΑΘΑΡΙΣΕΙ το οικόπεδό τους αλλά έχουν παραλείψει να συμπληρώσουν σωστά την υπεύθυνη δήλωση ή δεν έχουν εκπληρώσει σωστά όλες τις υποχρεώσεις καθαρισμού. Σε περίπτωση ελέγχου απειλούνται με άσκηση ποινικής δίωξης με επαπειλούμενη ποινή φυλάκισης τουλάχιστον δυο (2) ετών και χρηματική ποινή 12.600 έως 54.000 ευρώ.

Οι κυρώσεις

Η μη υποβολή της υπεύθυνης δήλωσης στο Ηλεκτρονικό Μητρώο επισύρει πρόστιμο χιλίων ευρώ (1.000 €), ο τρόπος επιβολής του οποίου, η διαδικασία είσπραξής του κάθε άλλο σχετικό με αυτό θέμα καθορίζεται με κοινή υπουργική απόφαση (ΚΥΑ) των Υπουργών Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Εσωτερικών.

Η υποβολή ψευδούς υπεύθυνης δήλωσης στο Μητρώο ως προς την τήρηση της υποχρέωσης του καθαρισμού και της συντήρησης αυτού επισύρει ποινή φυλάκισης τουλάχιστον δυο (2) ετών και χρηματική ποινή εκατόν ογδόντα (180) έως τριακόσιες εξήντα (360) ημερήσιες μονάδες με ελάχιστο ύψος ημερήσιας μονάδας τα εβδομήντα ευρώ (70 €) και μέγιστο ύψος τα εκατόν πενήντα ευρώ (150€).

ΠροσοχήΜε το αρ. 8 του Ν. 5090/2024, με έναρξη ισχύος από 01.05.2024, αφενός καταργήθηκε ο υπολογισμός της χρηματικής ποινής του αρ. 57 του Ν. 4619/2019 σε ημερήσιες μονάδες και αφετέρου ορίστηκε ότι για τα πλημμελήματα η χρηματική ποινή δεν μπορεί να είναι μικρότερη από τριακόσια ευρώ (300 €) και μεγαλύτερη από σαράντα χιλιάδες ευρώ (40.000 €).


Προς ενημέρωση των μελών της και όλων των ιδιοκτητών ακινήτων η ΠΟΜΙΔΑ πρόσθεσε νέα ενότητα στα Τεχνικά Θέματα της ιστοσελίδας της (www.pomida.gr) αφιερωμένη στην Πυροπροστασία, η οποία είναι προσβάσιμη μέσω του συνδέσμου https://www.pomida.gr/pyroprostasia.php

Η νέα αυτή ενότητα η οποία περιέχει όλες τις σχετικές ρυθμίσεις, προυποθέσεις και κυρώσεις σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, θα εμπλουτίζεται και θα ενημερώνεται διαρκώς με τις εξελίξεις στο… φλέγον αυτό θέμα!

 

Επιμέλεια κειμένων - Κυριακή Αθανασιάδη, Πάτρα